Menu

Het bestuur van SOL

Leden
Ineke van der Linden, Henk Peeters

Voorzitter
Jan Wolsing
janwolsing@yahoo.com

Secretaris
Ger Gerrits

Penningmeester
Jan Wolsing
janwolsing@yahoo.com

Relatie tussen ZZP-ers en Bestuur SOL

SOL staat voor Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit. De Stichting verleent faciliteiten aan de ZZP-ers die werken onder de merknaam SOL. SOL heeft in een overeenkomst met de ZZP-ers vastgelegd onder welke voorwaarden de ZZP-ers gebruik mogen maken van de merknaam SOL. Er is regelmatig overleg tussen het Stichtingsbestuur en het collectief van ZZP-ers. Eenmaal per jaar vindt overleg plaats met elke ZZP-er (het zogenaamde jaargesprek) om te bezien of de voorwaarden waaronder gewerkt wordt nog actueel zijn en/of die voorwaarden bijstelling behoeven.

Terugblik op en de toekomst van SOL-identiteitsbegeleiders

In 2002 is de stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit) SOL -identiteitsbegeleiders ontstaan uit een aantal grote en kleinere stichtingen voor school-catechese in Zuidoost Gelderland (Nijmegen, Druten Heumen-Balgoij, Groesbeek en Wijchen) en Noordoost Brabant (Boxmeer, Cuijk, Oss, Ravenstein, Uden en Veghel).

De doelstelling van de stichting is het geven van ondersteuning van katholiek primair onderwijs op de terreinen van levensbeschouwelijke vorming, katholieke schoolidentiteit en schoolklimaat. Verder richt SOL zich op de ondersteuning van parochiële werkgroepen op het terrein van geloofsontwikkeling.

SOL wordt in 2003 gefinancierd door gemeenten (25%), parochiebesturen (22%), bijdragen van schoolbesturen (31%) en een vierde geldstroom (21% detachering, diensten en projecten).

In 2009 neemt SOL het personeel van Ethilon (op dat moment 3 medewerkers) uit Tilburg over en heeft zelf 8 medewerkers (6 inhoudelijk, 2 administratief/huishoudelijk) in dienst.

In de loop van de tijd (2004-2011) zijn verschillende financieringsbronnen verdwenen of opgedroogd. Gemeenten besluiten hun financiering af te bouwen, in 2011 ontvangt SOL de laatste gemeentelijke subsidie. De bijdragen van parochies worden minder mede door de terugloop van het aantal parochianen en een grote fusiegolf van parochies. De bijdragen van scholen worden omgezet in betaalde dienstverlening op offertebasis. Deze bijdragen blijken niet voldoende om de verdwenen middelen op te vangen en de organisatie van SOL  en de personeelssterkte voort te zetten.

Na een bezinning op de koers van SOL in de jaren 2009-2012 wordt duidelijk dat SOL niet op de oude voet verder kan. Na twee reorganisaties van het personeel in 2010 en 2012 wordt SOL  per 1 september 2012 een faciliterende stichting met ZZP’ers die bij hun werkzaamheden gebruik maken van de merknaam SOL, een website, een klein bestuurs-bureau in Nijmegen en een vrijwilliger op dinsdagmorgen voor twee uur.  Inmiddels zijn de activiteiten gericht op parochies een uitzondering geworden.

In het kalenderjaar 2013 is de grote beleidsverandering gerealiseerd. Het bestuur heeft ervoor gekozen om het strategisch beleid niet inhoudelijk te wijzigen maar de verandering vooral te zoeken in de vormgeving van de organisatie. Het SOL-bestuur blijft het belangrijk vinden dat katholiek primair onderwijs ondersteuning krijgt op de terreinen van levensbeschouwelijke vorming, burgerschap, schoolidentiteit en schoolklimaat. Deze ondersteuning wordt nu geboden door de 5 ZZP’ers (drie voormalige werknemers van SOL, waarbij zich twee nieuwe medewerkers hebben aangesloten sinds 2015). Het bestuur van SOL heeft jaarlijks twee gesprekken met de ZZP’ers als groep en een jaargesprek met elke ZZP’er over het wedervaren van de ZZP’er en de verwachtingen van de toekomst.

Het SOL-bestuur stimuleert via voorfinanciering activiteiten van de ZZP’ers die onder andere hebben geleid tot het ontstaan van de Kinderraad Nijmegen en de opleiding Coördinator Identiteit.

In 2017 heeft SOL-samenwerking gezocht met de Pabo Nijmegen van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de stichting Steunfonds Katholieke Opleiding Leraren Basisonderwijs Nijmegen en 5 schoolbesturen in de regio Nijmegen. Deze samenwerking en financiering heeft geleid tot de ontwikkeling van een opleiding Coördinator Identiteit. Deze opleiding is bedoeld voor teamleden van een basisschool in hun werk voor de (christelijke/katholieke) identiteit van de school. In september 2018 is met een pilotgroep gestart.

SOL hoopt door de activiteiten op het terrein van burgerschap en de opleiding coördinator identiteit opnieuw de aandacht voor de identiteit van de school (in brede zin) te stimuleren en op gang te houden.