Menu

Pedagogisch klimaat

Everybody happy?

Als u ouders vraagt wat zij vooral vragen van een school, zal het antwoord zijn: ‘dat mijn kind het naar zijn zin heeft, dat hij gelukkig is’.

Op school wordt samen geleerd maar ook samen geleefd. Leerkrachten spelen een cruciale rol in het creëren van een klimaat waar kinderen graag vertoeven, met plezier leren en van elkaar leren hoe je samenleeft.

Mede door ontwikkelingen als passend onderwijs, nieuwkomers en grotere klassen wegens het lerarentekort, vraagt het pedagogisch klimaat extra aandacht. Begrijpelijk en belangrijk. Maar, hoe voorkom je dat je steeds ‘brandjes aan het blussen’ bent?

SOL helpt jouw vragen te beantwoorden:
  • Hoe zorg ik als leerkracht voor zo’n veilige basis?
  • Hoe creëren we samen met het team een veilig en plezierig pedagogisch klimaat?
  • Welke methodieken passen bij onze school?
  • Hoe formuleren we concrete leefregels en hoe maken we die zichtbaar op school?
Sociaal emotionele ontwikkeling

Kinderen worden niet sociaal competent geboren. Zij leren dat doorgaans thuis en op school. In de kerndoelen basisonderwijs neemt sociaal emotionele ontwikkeling een belangrijke plaats in. Dat betekent dat jullie als school planmatig en gestructureerd te werk zult gaan.

Hoe willen jullie als school sociaal emotionele ontwikkeling onderwijzen? Is het geven van lessen over sociaal competent gedrag voldoende? Gebruik je daarbij een methode? En misschien nog wel de meest belangrijke vraag: Hoe dagen jullie kinderen uit om de aangeboden lessen ook in de praktijk te brengen?

Identiteitsbegeleiders van SOL kunnen u helpen zicht te krijgen op
  • Visie- en schoolplanontwikkeling; hoe willen we met elkaar omgaan en wat is voorbeeldgedrag
  • Doelstelling en benaderingswijze van verschillende methodieken voor sociaal emotionele ontwikkeling
  • Schoolplanontwikkeling; hoe geeft de school daar invulling aan
Meer weten over sociaal emotionele ontwikkeling?

Maak een afspraak

Filosoferen met kinderen
Interessant, maar waarom filosoferen?

De gedachtegang van kinderen en jongeren is wonderlijk: hun vrije en creatieve manier van denken is soms moeilijk te volgen voor volwassenen. Die gedachtestroom vraagt dan om structuur. Hoe kun je structuur aanbrengen in een gesprek met kinderen, maar hen toch zelf laten nadenken? Hoe kun je filosoferen met kinderen?

Geef kinderen de ruimte om uit te spreken wat zij vinden. Door samen hardop te denken leren kinderen zorgvuldiger een eigen mening te verwoorden. Door je te laten horen en door gehoord te worden, groeit je zelfvertrouwen. Door zelf te leren denken neem je niet meer zomaar alles voor lief, word je toleranter naar andermans meningen, en leer je inzien dat ook anderen argumenten kunnen hebben.

Bij SOL is een cursus filosoferen met kinderen voor beginners of voor gevorderden gericht op de praktijk in de klas. Ook een teamgesprek over filosoferen is mogelijk.

Is uw interesse in filosoferen met kinderen gewekt?

MAAK EEN AFSPRAAK

De Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Inmiddels zijn al zo’n 900 basisscholen Vreedzame School. Het programma beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De rode draad in deze methode vormt een lessenserie, die eerst in het team wordt geïntroduceerd voordat de lessen in de groepen gegeven worden. Bij deze eerste introductie staat het leerkrachtgedrag centraal. Sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst)gedrag, ouderbetrokkenheid en de groepsvergadering zijn belangrijke thema’s in de Vreedzame School.

Leerling-mediatie is een ander belangrijk thema, dat in het tweede introductiejaar wordt uitgewerkt.

Meer weten over Vreedzame School?

Een aantal SOL-begeleiders zijn trainers Vreedzame School.

MAAK EEN AFSPRAAK