Visie

De Stichting SOL is ontstaan uit en geworteld in de Christelijke traditie van gelovende mensen zoals die wordt beleden en gepraktiseerd binnen de Katholieke Kerk. Vanuit die achtergrond proberen we in onze tijd zin te geven aan levensbeschouwelijke vorming en begeleiding binnen basis- en voortgezet onderwijs en parochies. Samen zijn we op zoek naar de grondhouding (de levensbeschouwelijke identiteit) van waaruit we geïnspireerd raken om te willen werken aan deze zingeving. We doen dit werk niet vanuit een overtuiging die ons is opgelegd maar vanuit een bezieling die ons is meegegeven. Onze ZZP-ers zijn identiteitsbegeleiders die in de traditie van het geloof staan en als zodanig zijn geschoold en van daaruit handelen. We hebben dit werk altijd gedaan in loyaliteit met de Nederlandse katholieke kerk, betrokken kerkgenootschappen, schoolbesturen en andere instellingen met een overeenkomstige doelstelling en willen dat in de nieuwe vorm ook graag continueren, dienstverlenend en met wederzijds respect.

 

Als je kerkmensen hoort praten en vooral bezig ziet, dan zijn zij niet opvallend anders en vaak ook geen betere gelovenden. Maar niemand kan wegpoetsen dat kerkmensen heel veel gedaan hebben voor gezondheidszorg, onderwijs, ontwikkelingshulp, emancipatie.

Op de schouders van die mensen staan we. Met hun erfenis in handen. Misschien hebben we die erfenis niet gezocht, maar die is ons wel in handen gespeeld: liefde met een hoofdletter schrijven door er als professional, partner, collega, leraar, vriend, vriendin, buur of bondgenoot voor de mens naast je te willen zijn.

 

Je ziet dat volop gebeuren in buurten, op school en werk, in relaties en gezinnen, kerk, politieke bewegingen, actiegroepen en vrijwilligerswerk: mensen die er willen zijn voor hun naasten. Belangeloos. Voor de zwakkeren op de eerste plaats. Het perspectief van geloven is in de zestiger jaren omgebogen naar terreinen binnen onze wereld. Toegespitst op het onderwijs en catechese werden de kerkelijke inspanningen m.b.t. geloofsonderricht vooral gekleurd door het leren luisteren naar ervaringen van leerlingen, naar wat zij meemaken. Luisteren ook naar eigen ervaringen en van daaruit de attitude helpen ontwikkelen om daar zinvragen bij te stellen. Antwoorden helpen formuleren op hún vragen met aandacht voor de waarden die vanuit de Christelijke traditie zijn meegegeven. De school laat zich daarbij leiden door een mensbeeld dat te karakteriseren is als relationeel en gericht op volledige ontplooiing van de mens.

 

Vanuit die houding en met die attitude zijn veertig jaar geleden districtscatecheten aan het werk gegaan op basisscholen en binnen parochies. Professionele ondersteuners bij alle processen binnen een school die vragen oproepen naar zin en betekenis. Professionele ondersteuners die binnen scholen de attitude helpen ontwikkelen om naar jeugd en elkaar te luisteren en die vervolgens helpen om naar antwoorden te zoeken . Bij dit zoeken komt de kennis van en inzicht in christelijke waarden zeker wanneer daarom op scholen of in parochies gevraagd wordt, zeker aan bod. Ook kennis van andere wereldgodsdiensten zoals bijeengebracht in ons project Wereldgodsdiensten komt in dit verband zeker aan de orde.

 

SOL is niet langer in staat het werkgeverschap te dragen voor de professionals die zij jarenlang in dienst had. Maar ondanks dat gegeven is de professionele ondersteuning van identiteitsontwikkeling en levensbeschouwing geen voltooid verledentijd. SOL is geen werkgever meer maar faciliteert nog steeds dat professionals als ZZP-ers zelfstandig met hun werk dóór kunnen gaan, zoals SOL het altijd gedaan en ontwikkeld heeft en wanneer SOL nog beschikte over voldoende middelen het met haar toenmalige medewerkers graag had voortgezet. Een nieuwe Stichting, SOL-Faciliteiten,  zal, wanneer het werkaanbod dit vraagt, ook weer nieuwe ZZP-ers aantrekken. Ook wanneer behoefte blijkt aan een breder palet aan werkvormen om zinvragen te ondersteunen zal een beroep gedaan kunnen worden op professionals die bijvoorbeeld middels muziek, kunst of drama zinvragen kunnen ondersteunen. Deze deskundigen opereren dan vanzelfsprekend onder verantwoordelijkheid van ‘onze’ ZZP-ers. Alle ZZP-ers zijn academisch geschoold op het terrein van theologie en religiewetenschappen en bovendien deskundig op gebied van godsdienst en levensbeschouwing.. Scholen, parochies, gemeenten maar ook instellingen in de educatieve en zorgsector kunnen hun ondersteuningsvragen aan SOL blijven stellen. Op haar beurt speelt SOL die vragen door aan haar poule van professionals die zich als ZZP-ers met hart en ziel willen blijven inzetten voor de doelstellingen van SOL. Scholen, parochies, gemeenten, bedrijven en zorginstellingen betalen één op één voor de geboden diensten aan de ZZP-er. In hun dienstverlening kunnen ze gebruik blijven maken van al het ontwikkelde ondersteuningsmateriaal zoals leskisten en lesmethodes. De kwaliteit van dienstverlening blijft van het gegarandeerde hoge niveau.

 

Deze nota is tot stand gekomen in overleg met de ZZP-ers van SOL